Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • Atragerea și menținerea în 16 școli țintă a RU calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 360 cadre didactice (185 din Botoșani și 175 din Giurgiu) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;
 • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;
 • Crearea, dezvoltarea și implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;
 • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;
 • Dezvoltarea competențelor pentru 360 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.Obiectivele specifice ale proiectului

 • Atragerea și menținerea în 9 scoli țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziunea școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (160 din Dolj si 160 din Gorj) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesionala continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;
 • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesionala continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;
 • Crearea, dezvoltarea si implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;
 • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;
 • Dezvoltarea competențelor pentru 320 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/ configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.

Obiectivele proiectului

 • Atragerea și menținerea în 13 școli țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (135 din Brăila și 185 din Vaslui) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;
 • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;
 • Crearea, dezvoltarea și implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;
 • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;
 • Dezvoltarea competențelor pentru 320 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenţelor profesionale si transversale ale personalului didactic si managerilor scolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, cresterea motivaţiei si a stabilitaţii pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataţirii calitaţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectivul general proiectului este in acord cu prevederile apelului de proiecte 5 POCU, Axa prioritara 6. Obiectivul general este cuantificat si corelat cu indicatorii proiectului. Efectul pozitiv generat prin atingerea obiectivului general al proiectului consta în “echiparea” cadrelor didactice si a managerilor scolari cu seturi de competenţe specifice, necesare optimizarii procesului educaţional si managerial, astfel încât în scolile ţinta sa fie atrase/menţinute cadre didactice calificate, care sa asigure incluziunea scolara si sustenabilitatea intervenţiilor de crestere a calitaţii educaţiei. Pe termen lung, eficacitatea intervenţiilor asupra membrilor grupului ţinta formaţi prin proiect se va regasi la nivelul cresterii motivaţiei cadrelor didactice, îmbunataţirii vizibile a rezultatelor elevilor, reducerii parasirii timpurii a scolii si crearii unei scoli incluzive.

UNIVERSITATEA ȘI PIAȚA MUNCII


Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni. Acesta se realizează prin intemediul obiectivelor specifice prezentate mai jos.
Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile şi respectiv Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând reţelele de socializare şi internetul.
 • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc).
 • realizarea în regiunile SM, SV, SE, Centru a unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici ce vor facilita cetatenilor si, in special, elevilor si studentilor accesul la legislaţie şi justiţie.


Obiectivul general al proiectului este DEZVOLTAREA DURABILA A ECONOMIEI SOCIALE PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE DE FACILITARE A ACCESULUI PE PIATA MUNCII, IN VEDEREA PROMOVARII UNEI SOCIETATI INCLUSIVE SI COEZIVE SI CRESTEREA BUNASTARII PERSOANELOR VULNERABILE IN REGIUNEA SUD MUNTENIA.
In primul rand, proiectul va contribui la sporirea incluziunii sociale, generand efecte pozitive pe termen lung, in mod concret, prin crearea si dezvoltarea a 2 Structuri de Economie Sociala si 34 locuri de munca noi, din care 23 (peste 67% din total) vor fi pentru persoane vulnerabile din comunitatea rurala de implementare, vizand totodata cresterea directa a nivelului de trai al acestora. Pe de alta parte, se vor asigura facilitati sporite pentru accesul pe o piata inclusiva, moderna si flexibila a muncii pentru 23 persoane vulnerabile (9 din SESul 1 si alte 14 din SESul 2), prin participarea lor la activitati integrate, precum: informare, orientare si consiliere profesionala; consiliere psihologica in vederea cresterii stimei de sine; asistenta pentru (re)integrarea pe piata muncii; dezvoltare a competentelor de utilizare TIC; formare profesionala pentru dobandirea de competente antreprenoriale si cunostinte necesare initierii si dezvoltarii de afaceri sociale. In plus, 17 persoane vulnerabile (6 din SESul 1 si 11 din SESul 2) vor beneficia de cursuri de calificare in diferite meserii, necesare functionarii celor doua SESuri.
Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin faptul ca se va asigura sustenabilitatea celor doua SESuri atat prin furnizarea de programe de formare pentru managerii si specialistii din cele 2 SESuri, respectiv 11 persoane (3 manageri din SESul 1, 3 manageri din SESul 2 si 5 specialisti din SESul 2), vizand dezvoltarea competentelor manageriale necesare asigurarii functionarii afacerilor sociale, cat si prin faptul ca se va crea un Departament de servicii sociale si de formare profesionala in cadrul SESului 2 unde, in etapa post implementare, se vor dezvolta programe de formare profesionala continua si de calificare in diferite meserii, necesare pe piata muncii locale si regionale, pentru alte persoane vulnerabile din cadrul comunitatii si din comunitati invecinate.
Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin diseminarea rezultatelor obtinute si a indicatorilor atinsi, ceea ce va contribui la promovarea economiei sociale, promovarea culturii antreprenoriale, precum si la constientizarea cetatenilor cu privire la dezvoltarea unei societati incluzive la nivelul comunitatii locale, care integreaza in economia regionala, natural si inovator, solidaritatea sociala si cooperarea, in sensul consolidarii si valorificarii potentialului de lucru al persoanelor vulnerabile, in paralel cu diminuarea riscului de excluziune sociala si furnizarea de servicii sociale flexibile si adaptate, menite a spori bunastarea si starea de sanatate a cetatenilor din comunitate.
Astfel, crearea unor povesti de succes in domeniul economiei sociale va contribui la dezvoltarea economica durabila si incluziva a regiunii prin sprijinirea aparitiei/dezvoltarii de SES cu angajati din randul persoanelor vulnerabile si/sau furnizand produse si servicii adresate persoanelor excluse social sau supuse riscului de excluziune sociala. De asemenea, proiectul va contribui prin formare profesionala la valorificarea fortei de munca locale si diminuarea flagelului somajului in general si a celui de lunga durata in special, precum si la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii persoanelor vulnerabile. Nu in ultimul rand, dezvoltarea SES va genera multiple efecte pozitive pe termen lung in comunitate prin completarea cu alte initiative sociale ale autoritatilor locale, de o maniera flexibila in satisfacerea nevoilor societale. Proiectul va contribui, totodata, la imbunatatirea capacitatii operationale a autoritatilor locale de a sprijini facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.