CAPITOLUL 2

 

MEMBRII. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Articolul 8

Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură cuprinde membrii individuali (persoane care aderă în nume propriu) şi membrii colectivi (asociaţii, comitete de iniţiativă sau organizaţii).

Membrii colectivi aderă prin voinţa majorităţii celor ce compun o asociaţie sau organizaţie civică.

Articolul 9

Pot deveni membrii ai Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură:

A: Orice cetăţean român care îşi exprimă libera adeziune, în următoarele condiţii:

 • recunoaşte Actul constitutiv şi Statutul, militând pentru aplicarea şi înfăptuirea acestora;
 • a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a suferit condamnări penale pentru fapte antisociale;
 • a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a suferit condamnări penale pentru fapte antisociale;
  B. Membrii colectivi sau structuri organizate (profesional, cultural, etnic, religios etc.), care aderă la orientarea generală a Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la scopurile şi obiectivele acesteia, prezentând un document de adeziune (aderare), aprobat de forurile reprezentative şi legitime ale organizaţiei solicitante.

Articolul 10

Membrii individuali adresează cererea-adeziune Consiliului director al Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în zona de domiciliu sau de activitate socio-profesională.

Articolul 11

Membrii colectivi adresează cererea-adeziune (sau un proiect de protocol) Consiliului director al Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Articolul 12

Membrii colectivi adresează cererea-adeziune (sau un proiect de protocol) Consiliului director al Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Articolul 13

Atestarea apartenenţei la Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură constă, pentru membrii individuali, în înmânarea carnetului de asociat, iar pentru cei colectivi, în semnarea protocoalelor de asociere sau altor documente convenite.

Articolul 14

Membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Societăţii;
 • să participe la dezbateri privind activitatea Societăţii şi a organelor de conducere ale acesteia, exprimându-şi liber opiniile;
 • să fie informaţi sistematic asupra activităţii şi hotărârilor organelor Societăţii;
 • să se adreseze în orice problemă – educaţională, ştiinţifică, social-culturală, organizatorică sau de altă natură – forurilor de conducere;
 • să demisioneze din calitatea de membru al Societăţii.

Articolul 15

Drepturile de mai sus se răsfrâng, adecvat, asupra membrilor colectivi, ai Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Membrii colectivi – respectiv organizaţii sau structuri care au aderat la aceasta – au dreptul să dezbată propriile lor probleme şi să ia hotărâri proprii, cu condiţia ca acestea să nu contravină sau să se opună concepţiei social-umaniste şi scopurilor generale ale Societăţii.

Articolul 16

Membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură au următoarele îndatoriri:

 • să cunoască, să respecte şi să aplice Statutul şi orientările de principiu ale Societăţii;
 • să cunoască, să respecte şi să aplice Statutul şi orientările de principiu ale Societăţii;
 • să acţioneze constant în spirit democratic, acceptând pluralismul de idei şi diversitatea opiniilor exprimate în cadrul organizat al Societăţii;
 • să respecte hotărârile majorităţii, ale organelor de conducere şi să militeze pentru aplicarea lor;
 • să respecte disciplina în interiorul Societăţii, ca formaţiune civică democratică, şi să acţioneze constructiv pentru întărirea unităţii şi prestigiului social al acesteia;
 • să achite la timp cotizaţia stabilită;
 • să acţioneze pentru creşterea influenţei Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură în societate şi pentru atragerea de noi membrii.

Articolul 17

Membrii colectivi ai Societăţii au îndatorirea de a respecta înţelegerile şi protocoalele convenite. Acestea nu pot fi denunţate unilateral, ci ca urmare a dialogului între părţi, cu un preaviz de reflecţie de 30 de zile pentru partea care a luat iniţiativa desprinderii de Societate. Prin eventuala reconciliere, preavizul devine nul de fapt şi de drept.

Articolul 18

Sancţiunile disciplinare şi procedurile de aplicare a acestora se stabilesc în conformitate cu normele democratice şi principiile asumării şi îndatoririlor membrilor Societăţii, numai în raport cu abaterile de la prevederile Statutului acesteia.

Articolul 19

Sancţiunile disciplinare sunt:

 • discutarea abaterii în Consiliul director;
 • avertismentul;
 • suspendarea ori revocarea din funcţii de conducere (temporar sau definitiv);
 • retragerea sprijinului sau acreditării, în cazul celor aleşi sau numiţi în funcţii sau demnităţi publice;
 • excluderea sau pierderea calităţii de asociat.

Articolul 20

Hotărârile de sancţionare a membrilor colectivi ai Societăţii se discută şi se adoptă numai de către Consiliul director.