CAPITOLUL 3

 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Articolul 21. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură se organizează şi funcţionează potrivit legii şi propriului Statut, ca o componentă a societăţii civile, care desfăşoară activităţi în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, structurată în plan teritorial-administrativ, potrivit legii.

Articolul 22. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură constituie sucursale, ca structuri teritoriale – la nivel judeţean, municipal, orăşenesc, comunal – fără personalitate juridică, potrivit legii.
Sucursalele se constituie prin hotărâre a Adunării Generale şi desfăşoară activităţile date în competenţa lor de Societate. Ele reprezintă interesele Societăţii în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 23. Organele Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, sunt: Adunarea Generală, Consiliul director şi Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.

Articolul 24. Competenţele Adunării Generale sunt următoarele:

 • a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Societăţii;
 • b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
 • d) alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 • e) înfiinţarea de sucursale;
 • f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
 • g) dizolvarea şi lichidarea Societăţii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în Statut.

Articolul 25. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie şi are drept de control asupra Consiliul director şi Cenzorului sau, după caz, Comisiei de cenzori.

Articolul 26. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţă ori au votat împotrivă.

Articolul 27. Consiliul director al Societăţii asigură punerea în executare a hotărârilor luate de Adunarea Generală. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de activitate al Societăţii;
 • b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii;
 • c) aproba organigrama şi politica de personal ale Societăţii;
 • d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
 • h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în Statut.

Articolul 28. Consiliul director şi Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori se aleg, prin vot secret, de către Adunarea Generală şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor Statutului, adoptând hotărâri prin votul majorităţii şi prezentând periodic rapoarte asupra activităţii desfăşurate.
Modul de alegere şi funcţionare a organelor de conducere, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc de către Adunarea Generală.

Articolul 29. Preşedintele Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură coordonează întreaga activitate a acesteia, reprezintă Societatea în relaţiile acesteia cu autorităţile publice naţionale şi locale ale statului sau administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte formaţiuni, asociaţii, societăţi sau organizaţii din ţară sau de peste hotare.

Preşedintele semnează documentele de colaborare cu alte organizaţii sau asociaţii.

Articolul 30. Controlul financiar intern al Societăţii este asigurat de Cenzori sau, după caz, Comisia de cenzori. Comisia de cenzori a Societăţii este alcătuită dintr-un număr impar de membrii. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

Articolul 31. Normele de organizare şi funcţionare ale Cenzorului sau, după caz, ale Comisie de cenzori se aprobă de Adunarea Generală a asociaţiilor.

Articolul 32. Atribuţiile Cenzorului sau, după caz, ale Comisiei de cenzori sunt:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Societăţii;
 • b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • c) poate participa la şedinţa Consiliului director, fără drept de vot;
 • d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Articolul 33. Adunarea Generală a Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură poate hotărî cu privire la modificarea Actului constitutiv sau a Statutului Societăţii. Modificarea sediului se realizează prin hotărârea Consiliului director.

Articolul 34. Modificarea Actului constitutiv, a Statutului sau a sediului Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Societatea.

Articolul 35. Societatea Naţionala Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură stabileşte, ca unul dintre scopurile sale fundamentale, atragerea, reprezentarea şi participarea activă a tineretului şi a femeilor la viaţa socială, economică şi cultural-educativă, pe măsura rolului jucat şi contribuţiei aduse in societate.

Articolul 36. În cadrul Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură se pot constitui structuri reprezentând diferite categorii sociale, chemate să dezbată probleme specifice şi să desfăşoare activităţi cultural-educative în mediul urban şi rural.

Articolul 37. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură este deschisă colaborării cu orice organizaţii sau structuri ale societăţii civile, sprijinind activităţile acestora în diverse domenii privind respectarea ligislaţiei, garantarea dreptului la muncă şi învăţătură, la activitatea de învăţământ, ştiinţifică şi cultural-educativă, asigurarea protecţiei sociale, a unui trai decent al tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării.

Articolul 38. Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură iniţiază periodic întâlniri şi consultări cu reprezentanţi ai fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale, pentru a dezbate şi a soluţiona în comun probleme asupra cărora au căzut de acord şi poate încheia, cu acestea , protocoale de colaborare temporară sau pe durată nedeterminată.