Actul constitutiv al SNSH

Din iniţiativa Fundaţiei România de Mâine, a Universităţii Spiru Haret şi a S.C. Mass-Media România de Mâine, prin hotărârea adoptată, în unanimitate, de adunarea generală constitutivă, în şedinţa din data de 21 decembrie 2006, ia fiinţă SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ, asociaţie care urmăreşte desfăşurarea unor activităţi în interes general.

SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ este rezultatul unor ample dezbateri ştiinţifice, consacrate personalităţii şi operei lui Spiru Haret, gândirii si acţiunii sale, valoroasei moşteniri în plan social şi cultural-educativ.

Valorificând tradiţia de decenii a mişcării socio-culturale haretiste, aducând în actualitate principii, mijloace şi acţiuni care au animat Liga Deşteptarea, creată de Spiru Haret în anul 1912 şi al cărei scop a fost propăşirea intelectuală, morală şi economică a maselor, educarea lor cetăţenească şi dezvoltarea spiritului de solidaritate, SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ propune un model de acţiune socio-culturală, în structură asociativă, ca expresie a societăţii civile în acţiune, ceea ce semnifică, în multe privinţe, neoharetism la începutul secolului al XXI-lea.

Totodată, analiza stării naţiunii române după decembrie 1989 a evidenţiat nevoia implicării active în desfăşurarea şi optimizarea activităţii din domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii – veritabili piloni ai progresului în toate timpurile.

Având în vedere aceste considerente, exprimând voinţa comună de asociere în scopul realizării unei ample activităţi cultural-ştiinţifice şi social-educative, de emancipare a vieţii tuturor românilor, în contextul socio-istoric al noului veac,

 • 1. FUNDAŢIA ROMÂNIA DE MÂINE, instituţie social-umanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ, autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale, persoană juridică de drept privat, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ghica nr.13, Sector 3, reprezentată legal prin preşedinte, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea;
 • 2. UNIVERSITATEA SPIRU HARET, instituţie de învăţământ superior liberă, deschisă, autonomă din punct de vedere academic şi economico-financiar, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ghica nr.13, Sector 3, reprezentată legal prin preşedinte şi rector, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea;
 • 3. S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE, persoană juridica de drept privat, desfăşurând activitate de televiziune, radio, presă scrisă, editare şi tipărire de carte, cu sediul in Bucureşti, Şoseaua Berceni nr.24, Sector 4, reprezentată legal prin preşedinte, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,

hotărăsc înfiinţarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ.

În vederea atingerii generoaselor scopuri pe care şi le propune, SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ îşi întemeiază activitatea de ansamblu şi orice demers educaţional, ştiinţific şi social-cultural, pornind de la următoarele principii:

 • Primordialitatea intereselor naţionale, considerate în lumina valorilor umaniste, ale libertăţii individuale şi colective, ale voinţei şi opţiunii sociale a cetăţenilor, fără nici un fel de discriminare;
 • Susţinerea rolului activ al statului naţional într-o societate democratică modernă: consolidarea statului de drept, ca efect al legilor şi rezultantă a aplicării lor consecvente în toate domeniile;
 • Afirmarea rolului decisiv al educaţiei, ştiinţei şi culturii, ca factori esenţial ai progresului României, ai creşterii prosperităţii tuturor cetăţenilor ei;
 • Sprijinirea şi valorificarea creaţiei cultural-ştiinţifice a poporului român, ca preocupare curentă şi de perspectivă;
 • Consolidarea rolului şi locului bisericii, promovarea credinţei strămoşeşti a ortodoxismului;
 • Convieţuirea armonioasă şi tolerantă cu alte credinţe sau culte religioase legal existente în România;
 • Spijinirea activă, programatică a tineretului, ca potenţial uman peren de înnoire a ţării;
 • Recunoaşterea şi afirmarea efectivă a rolului femeilor în societate, prin asigurarea condiţiilor pentru participarea lor liberă şi egală la viaţa socială, economică şi culturală;
 • Respectul neabătut al dreptului la identitate etnică, lingvistică si culturală al tuturor cetăţenilor ţării;
 • Convieţuirea liberă si armonioasă a minorităţilor naţionale; refuzul şi combaterea extremismului de orice natură, a manifestărilor de rasism, şovinism, separatism sau a discriminărilor de orice fel;
 • Afirmarea unităţii naţiunii române şi a solidarităţii cetăţenilor ţării, prin evidenţierea valorilor comune la care aceştia aderă, împreună cu celelalte naţiuni ale lumii: libertate, democraţie, echitate şi solidaritate, respectul celuilalt şi acceptarea diversităţii;
 • Sprijinirea procesul complex de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice.

Orientările esenţiale şi strategia SOCIETĂTII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ urmăresc:

 • să cultive şi să promoveze în România valorile culturii naţionale şi universale, să contribuie la dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii, să creeze condiţiile şi cadrul necesar pentru dezbaterea publică şi confruntarea de idei pe probleme teoretice şi practice de larg interes naţional, ştiinţifice, educaţionale şi socio-culturale;
 • să atragă în circuitul dezbaterilor de idei, pentru edificarea noii Românii, potenţialul creator de care dispune ţara – intelectuali, muncitori, ţărani, studenţi, elevi – fără discriminări politice, etnice sau religioase.

Sediul SOCIETĂTII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ se află în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1.

Având în vedere faptul că SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ îşi propune realizarea unor activităţi de interes general, ţinând seama de scopul şi obiectivele urmărite, această asociaţie va funcţiona pe termen nedeterminat. Funcţiile de conducere ale Societăţii sunt neretribuite, cu excepţia celei a secretarului general.

Patrimoniul iniţial al SOCIETĂTII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ se constituie din aportul în natură, reprezentat de spaţiile aflate in proprietatea Fundaţiei România de Mâine şi a Universităţii Spiru Haret, puse la dispoziţia Societăţii în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, Sector 1, precum şi în bani, astfel:

 • Fundaţia România de Mâine – 100.000 RON;
 • Universitatea Spiru Haret – 100.000 RON;
 • S.C. Mass-Media România de Mâine – 100.000 RON.

Cele dintâi organe de conducere, administrare şi control ale SOCIETĂTII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ sunt:

 • Adunarea generală;
 • Consiliul director;

Preşedinte de onoare

 • Acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române

Preşedinte

 • Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, Preşedintele Fundaţiei România de Mâine şi al S.C. Mass-Media România de Mâine, Preşedintele şi Rectorul Universităţii Spiru Haret

Vicepreşedinţi:

  • Acad. Dumitru Radu Popescu, Directorul General al Editurii Academiei Române
  • Acad. Dan Berindei, Preşedintele Centrului European de Cultură, Bucureşti
  • Scriitorul Nicolae Dan Fruntelată, Director General al Televiziunii România de Mâine.
  • Prof. univ. dr. Ion Tudosescu, Membru al Consiliului director al Fundaţiei România de Mâine Directorul Centrului pentru Învăţământ la distanţă Piteşti al Universităţii Spiru Haret

 

 • Prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru, Decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Directorul Institutului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea Spiru Haret
 • Prof. univ. dr. Olga Duţu, Directorul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă Constanţa al Universităţii Spiru Haret
 • Prof. univ. dr. Ioan Gâf–Deac, Prorector al Universităţii Spiru Haret, Directorul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă al Universităţii Spiru Haret
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Bică, Prorector al Universităţii Spiru Haret, Directorul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă Craiova al Universităţii Spiru Haret
 • Georgeta Mitran, Directorul Editurii Fundaţiei România de Mâine
 • Prof. univ. dr. Ioan Biriş, Directorul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă Arad al Universităţii Spiru Haret

 

Secretar general

 • Prof. Alexandru Mironov, Secretar General al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Directorul Departamentului Ştiinţă al Televiziunii România de Mâine

Cenzor

 • Prof. univ. dr. Mircea Boulescu, Universitatea Spiru Haret.

Prin hotărârea adunării generale, persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice pentru SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ este prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea.

Actul constitutiv al SOCIETĂTII NAŢIONALE SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞIINŢĂ ŞI CULTURĂ a fost aprobat, în unanimitate, în şedinţa adunării generale din data de 15 martie 2007.

Preşedintele Societăţii Naţionale Spiru Haret
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură,
Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea