HP2

 15 februarie 1851 – 17 decembrie 1912

Spiru Haret – părinte spiritual

 

„El a văzut in şcoală numai inceputul şi numai simburele din care trebuia să rodească o mare reformă socială.

 

Cind se va putea scrie pe’ndelete istoria vieţii sale, se va vedea atunci cum s’a desfăşurat planul său de acţiune, cum a urmărit nişte idei fundamentale pină in cele mai mici amănunte, se va vedea in opera sa lărgimea de concepţie a filosofului, iluziile poetului, preciziunea matematicului, devotamentul şi abnegaţiunea apostolului.

 

Căci el a considerat ideile drept forţe cari pot să mişte lumea, el a avut incredere in izbinda binelui inpotriva răului;  el a fost un mare optimist, pe care nu l-au descurajat piedicile, nu l-au infrint loviturile oricit de grele au fost, ci dinpotrivă toate acestea par’că erau indemnuri pentru a-şi indoi, a-şi intrei puterile”.

Gheorghe Adamescu, secretar general al Ministerului Instrucţiunii, 1912
(Viaţa şi activitatea lui Spiru C. Haret)

 

Cine suntem ?

SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ din Bucuresti a luat fiinţă, prin hotărârea adoptată în unanimitate de adunarea generală, din iniţiativa Fundaţiei Romănia de Mâine, a Universităţii Spiru Haret şi a S.C. Mass-Media România de Mâine, în data de 21 Decembrie 2006 si este o asociaţie care urmăreşte dezvoltarea unor activităţi în interes general.

Pornind de la generoasa teză constructivă haretiană a creşterii coordonatelor sociale ale fiecărui individ în serviciului civilizaţiei timpului său şi al generaţiilor viitoare, ia fiinţă Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Acest act este urmarea unor ample dezbateri ştiinţifice consacrate personalităţii şi operei lui Spiru Haret, valoroasei moşteniri în plan social şi cultural-educativ, actualităţii gândirii şi acţiunii sale, dar şi analizei transformărilor social-economice petrecute în ţara noastră, după decembrie 1989.

Constituirea Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură –componentă a societăţii civile – este o nouă expresie şi concretizare a scopului şi obiectivelor urmărite, precum şi experienţei acumulate de Fundaţia România de Mâine, în cadrul căreia, prin intermediul unor sesiuni ştiinţifice şi al mijloacelor de informare în masă de care dispune, s-au organizat dezbateri publice şi analize privind tranziţia postsocialistă, au fost publicate lucrări despre starea reală a naţiunii române.

Ca urmare, membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură îşi asumă sarcina şi răspunderea de acţiune şi reprezentare a societăţii civile, de atragere a forţelor creatoare ale naţiunii la o viaţă socială activă.

Menirea unui asemenea forum, larg reprezentativ şi coerent structurat organizatoric, este de a contribui, prin analiza obiectivă a realităţii, prin dezbateri publice şi activităţi cultural-educative, dar şi prin implicare socială directă, la formularea şi elaborarea căilor celor mai eficiente pentru redresarea vieţii socio-culturale pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii naţionale, în contextul european şi internaţional caracteristic secolului al XXI-lea.

SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ se constituie în virtutea dreptului constituţional la liberă asociere. Ea este o organizaţie de factură democratică, patriotică, aptă să participe la promovarea valorilor civice ale democraţiei şi statului de drept, urmărind realizarea unor obiective de interes general, în condiţiile prevăzute de lege.

Denumirea sa are o dublă semnificaţie: exprimă un omagiu adus marelui savant şi patriot Spiru Haret şi, în acelaşi timp, un mesaj constructiv, voinţa de acţiune şi parteneriat, în conformitate cu Actul constitutiv, pentru desfăşurarea unei ample activităţi educaţionale, ştiinţifice, social-culturale şi de emancipare a vieţii oamenilor.

Simbolul Societăţii îl reprezintă portretul-efigie al învăţatului patriot Spiru Haret, imprimat pe înscrisuri specifice.

Sediul Societăţii se află în Municipiul Bucureşti, str. Ion Ghica, Nr. 13, Sectorul 3.

În lumina concepţiei umaniste care o călăuzeşte, Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură îşi întemeiază activitatea de ansamblu şi orice demers educaţional, ştiinţific şi social-cultural, pornind de la următoarele principii:

 • Primordialitatea intereselor naţionale, considerate în lumina valorilor umaniste, ale libertăţii individuale şi colective, ale voinţei şi opţiunii sociale a cetăţenilor, fără nici un fel de discriminare;
 • Susţinerea rolului activ al statutului naţional într-o societate democratică modernă; consolidarea statutului de drept, ca efect al legilor şi rezultantă a aplicării lor consecvente în toate domeniile;
 • Afirmarea rolului decisiv al educaţiei, ştiinţei şi culturii, ca factori esenţial ai progresului României, ai creşterii prosperităţii tuturor cetăţenilor ei;
 • Sprijinirea şi valorificarea creaţiei cultural-ştiinţifice a poporului român, ca preocupare curentă şi de perspectivă;
 • Consolidarea rolului şi locului bisericii, promovarea credinţei strămoşeşti a ortodoxismului;
 • Convieţuirea armonioasă şi tolerantă cu alte credinţe sau culte religioase legal existente în România;
 • Sprijinirea activă, programatică a tineretului, ca potenţial uman, peren de înnoire a ţării;
 • Recunoaşterea şi afirmarea efectivă a rolului femeilor în societate prin asigurarea condiţiilor pentru participarea lor liberă şi egală la viaţa socială, economică şi culturală;
 • Respectul neabătut al dreptului la identitate etnică, lingvistică şi culturală al tuturor cetăţenilor ţării;
 • Convieţuirea liberă şi armonioasă a minorităţilor naţionale; refuzul şi combaterea extremismului de orice natură, a manifestărilor de rasism, şovinism, separatism sau a discriminărilor de orice fel;
 • Afirmarea unităţii naţiunii române şi a solidarităţii cetăţenilor ţării, prin evidenţierea valorilor comune la care aceştia aderă, împreună cu celelalte naţiuni ale lumii: libertate, democraţie, echitate şi solidaritate, respectul celuilalt şi acceptarea diversităţii;
 • Sprijinirea procesului complex de integrare a României în structurile europene şi euroatlantice.

Cu ce ne ocupăm ?

Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură se organizează şi funcţionează potrivit legii şi propriului Statut, ca o componentă a societăţii civile, care desfăşoară activităţi în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, structurată în plan teritorial-administrativ, potrivit legii.

Ca structură, Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură constituie sucursale, ca structuri teritoriale – la nivel judeţean, municipal, orăşenesc, comunal – fără personalitate juridică, potrivit legii.

Organele Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, sunt: Adunarea Generală, Consiliul director şi Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.

Competenţele Adunării Generale sunt următoarele:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Societăţii;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
 • alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 • înfiinţarea de sucursale;
 • modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
 • dizolvarea şi lichidarea Societăţii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

De ce “Societatea Naţională Spiru Haret” ?

Noi, cei din conducerea Fundatiei România de Mâine, am ales acest nume (Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), dat fiind faptul că Spiru Haret a fost un mare academician, matematician, pedagog român, reformator al învatamântului românesc, şi nu numai din acest motiv ci şi datorită activităţilor sale politice şi sociale.

Ca profesor, Spiru Haret a predat la Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de ştiinţe, secţia fizico-matematici, mecanică raţională , din 1878 până în 1910. La Şcoala de poduri şi şosele Spiru Haret a fost numit profesor la anul preparator , predând trigonometria, geometria analitică, geometria elementară plană şi în spaţiu şi geometria descriptivă, până în 1885. Din 1885 şi până în 1910 Spiru Haret nu a mai predat la Şcoala de poduri şi şosele decât geometria analitică.

Spiru Haret a predat, de asemenea, mecanica raţionalş la Şcoala de ofiţeri de artileri şi geniu, din 1881 (data înfiinţării secţiei de artilerie şi geniu) până în 1890.

Marile realizări ale lui Spiru Haret nu sunt totuşi în ştiinţă. Din 1879 se face cunoscut drept “om al şcolii”, urmând o viaţă de inspector şi de om politic, lucrând în favoarea şcolii şi a educaţiei. El a fost poate cel mai mare reformator al şcolii româneşti din secolul al XIX-lea.