CONSIDERAŢII GENERALE

Pornind de la generoasa teză constructivă haretiană a creşterii coordonatelor sociale ale fiecărui individ în serviciului civilizaţiei timpului său şi al generaţiilor viitoare, ia fiinţă Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Acest act este urmarea unor ample dezbateri ştiinţifice consacrate personalităţii şi operei lui Spiru Haret, valoroasei moşteniri în plan social şi cultural-educativ, actualităţii gândirii şi acţiunii sale, dar şi analizei transformărilor social-economice petrecute în ţara noastră, după decembrie 1989.

Constituirea Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură –componentă a societăţii civile – este o nouă expresie şi concretizare a scopului şi obiectivelor urmărite, precum şi experienţei acumulate de Fundaţia România de Mâine, în cadrul căreia, prin intermediul unor sesiuni ştiinţifice şi al mijloacelor de informare în masă de care dispune, s-au organizat dezbateri publice şi analize privind tranziţia postsocialistă, au fost publicate lucrări despre starea reală a naţiunii române.

Principala concluzie a acestora – concluzie larg împărtăşită de opinia publică – este aceea că, în condiţiile unor evoluţii social-economice oscilante, sub impactul politizării excesiv partizane a conducerii societăţii, se resimte puternic nevoia implicării mai active şi directe a societăţii civile, a reprezentanţilor săi în viaţa social-economică în perfecţionarea şi creşterea eficienţei activităţii instituţiilor de educaţie, ştiinţă şi cultură.

Ca urmare, membrii Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură îşi asumă sarcina şi răspunderea de acţiune şi reprezentare a societăţii civile, de atragere a forţelor creatoare ale naţiunii la o viaţă socială activă.

Menirea unui asemenea forum, larg reprezentativ şi coerent structurat organizatoric, este de a contribui, prin analiza obiectivă a realităţii, prin dezbateri publice şi activităţi cultural-educative, dar şi prin implicare socială directă, la formularea şi elaborarea căilor celor mai eficiente pentru redresarea vieţii socio-culturale pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii naţionale, în contextul european şi internaţional caracteristic secolului al XXI-lea.

Strategia şi orientările programatice ale Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, constituită potrivit legii, urmăresc:

  • – să cultive şi să promoveze, în România, valorile culturii naţionale şi universale, să contribuie la dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii;
  • – să creeze condiţiile si cadrul necesar pentru dezbaterea publică şi confruntarea de idei de probleme teoretice şi practice de larg interes naţional, ştiinţifice, educaţionale şi culturale;
  • – să atragă în circuitul dezbaterilor de idei, pentru edificarea noii Românii, potenţialul creator de care dispune ţara – intelectuali, muncitori, ţărani, studenţi, elevi – fără discriminări politice, etnice sau religioase.

Asociaţii înţeleg şi îşi propun ca, în acţiunile ce le vor întreprinde, să sprijine cu prioritate şi să se bazeze pe:

  • – şcoala românească de toate gradele, ca principal factor de educaţie, cultură şi civilizaţie;
  • – biserică, în calitatea ei de păstrătoare şi apărătoare a limbii române, a valorilor tradiţionale ale culturii şi istoriei naţionale;
  • – sindicate, ca reprezentante ale intereselor categoriilor sociale care trăiesc din munca proprie;
  • – organisme ale societăţii civile.

Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură, parte componentă a societăţii civile, se integrează vieţii sociale româneşti ca formaţiune activă, de factură democratică, patriotică, aptă să participe la opera de redresare a ţării, de dezvoltare durabilă, de creştere a calităţii vieţii, în concordanţă cu interesele, aşteptările şi aspiraţiile poporului român.

Modul de acţiune, structurile de organizare şi funcţionare, drepturile şi îndatoririle membrilor sunt cuprinse în statutul Societăţii Naţionale Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.